General Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Adventure Trucks BV, ho. Adventure Trucks, Kut-Snake Europe, Campboss 4×4 Europe, Clearview Accessories Europe et WeatherShields Europe.

Inhoudsopgave :

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Article 5 - De overeenkomst

Article 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Article 11 - Levier d'action

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

 1.  Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht ;

 2. Consument : la personne naturelle qui n'est pas impliquée dans l'exploitation d'un bâtiment ou d'une entreprise et qui est en situation de conflit avec l'employeur ;

 3. Dag : kalenderdag ;

 4. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid ;

 5. Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand ;

 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 8. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt ;

 9. Overeenkomst op afstand : un appareil qui, dans le cadre de la mise en place d'un système de communication à distance de produits et/ou de services par l'ondernemer, permet d'utiliser une ou plusieurs techniques de communication à distance ;

 10. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 11. Algemene Voorwaarden : de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.  

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Adventure Trucks BV

Pleinsedijk 4, 5271SZ Sint-Michielsgestel, The Netherlands

+31(0)6 1555 1782

info@adventure-trucks.nl

KvK : 68308949

Numéro BTW : NL857385458B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor het meest gunstig is.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder :

 7. de prijs inclusief belastingen ;

 8. de eventuele kosten van verzending ;

 9. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn ;

 10. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht ;

 11. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst ;

 12. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert ;

 13. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel ;

 14. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is ;

 15. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen ;

 16. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten ;

 17. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen ; en

 18. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. Optioneel : beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Article 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen : a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan ; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht ; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop ; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst ; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Article 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten :

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Il peut faire de la consommation un moyen de modéliser le produit. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten :

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten : a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument ; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn ; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden ; d. die snel kunnen bederven of verouderen ; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft ; f. voor losse kranten en tijdschriften ; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten : a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode ; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken ; c. betreffende weddenschappen en loterijen.    

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Ces obligations et ces engagements sont des prix très élevés, fixés par le gouvernement.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en : a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen ; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. De garantie geldt niet indien :

 6. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken ;

 7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn ;

 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.  

Article 11 - Levier d'action

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten :

 4. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode ;

 5. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan ;

 6. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur

 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.  

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.  

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Si vous n'avez pas besoin d'une autorisation, vous devez faire en sorte que votre demande auprès de Stichting GeschilOnline soit prise en compte, que le document soit contraignant et que les utilisateurs et le document soient intégrés dans ce document contraignant. Lors de l'inscription d'un enfant à cette commission d'assurance, des frais sont facturés par la commission d'assurance et doivent être versés à la commission concernée.

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.  

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag est niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


ALGEMENE VOORWAARDEN DROP-SHIPPING (EXPÉDITION DIRECTE) 

Ces Conditions Générales d'Utilisation sont utilisées par Adventure Trucks BV, Adventure Trucks, Kut-Snake Europe, Campboss 4×4 Europe, Clearview Accessories Europe et WeatherShields Europe. gevestigd te (5271SZ)

Sint-Michielsgestel aan de Pleinsedijk 4, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6809849. Ces Conditions Générales d'Utilisation peuvent être téléchargées sur le site https://www.adventure-trucks.com/nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 1 - Définitions

1. Dans ces Conditions Générales d'Utilisation, les personnes suivantes ont la même signification : Afnemer : le vendeur de produits, qui n'est ni un vendeur ni un acheteur ;

Dropshipping : le processus par lequel un opérateur et un fournisseur ont la possibilité de livrer et de vendre aux clients des produits qu'ils ont eux-mêmes achetés et vendus. Les Locataires peuvent vendre leurs produits à Afnemer sur la base d'un contrat conclu avec Afnemer, par lequel Afnemer vend ses produits par le biais d'une vente sur le site Internet de livraison directe à Verkoper et Verkoper vend ses produits en temps réel et les remet à Afnemer aux Locataires, et ce, d'autant plus que les Locataires estiment que les produits de Verkoper sont dangereux ;

Dropship Website : le site web de l'opérateur sur lequel Afnemer peut placer, modifier et annuler des commandes manuelles. Vous pouvez également y consulter le statut d'une commande ;

Klant : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Product bestelt bij Afnemer ;

Klantenenservice : Klantenservice van Verkoper, bereikbaar op 06-15551782 en info@adventure-trucks.com ; Order : de door Afnemer geplaatste bestelling van één of meerdere Producten bij Verkoper, als gevolg van een bestelling van een Klant ;

Surcharge : toutes les surcharges sur la base du Dropshipping entre l'acheteur et le vendeur, y compris tous les droits et obligations liés à l'achat et à la vente de produits ;

Pakbon : een bon waarop het/de geleverde product(en) worden vermeld. Ce bon ne donne lieu à aucun remboursement de la part de l'opérateur. Ce bon est envoyé par e-mail à Afnemer ;

Partijen : Afnemer et Verkoper ;

Produits : tous les produits pour lesquels le vendeur a opté pour le Dropshipping ;

Informations sur les produits : toutes les informations utiles sur les produits, notamment les numéros d'articles, les noms génériques des produits, les noms commerciaux, les descriptions et les photos des produits, les avis sur les produits et les informations sur les produits ;

Verkoper : Adventure Trucks BV/ Kut-Snake Europe/ Clearview Accessories Europe/ Weathershields Europe/ Campboss 4×4 Europe ;

Voorwaarden : deze Algemene Voorwaarden voor Dropshipping ;

Annuaires : adventure-trucks.com /weathershields.eu/ / kut-snake.eu /campboss4x4europe.com / clearviewaccessorieseurope.com

Toutes les définitions ont leurs propres critères d'évaluation à l'intérieur et à l'extérieur, et peuvent être modifiées à tout moment.

Artikel 2 - Toepasselijkheid (en anglais)

 1. Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les offres et obligations de l'exploitant, ainsi qu'à toutes les commandes et autorisations, et ne s'appliquent pas aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'entreprise, à l'exception des parties qui sont surchargées.

 2. La capacité d'absorption des produits (inkoop) de l'Afnemer est très importante.

 3. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Verkoper en de Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 4. L'acheteur est tenu de respecter les conditions d'utilisation de ce service. La version la plus récente de ce document est déjà en cours de traitement. Une erreur de manipulation est survenue dans un délai de 14 jours à compter de la date de vérification de la carte de crédit de la carte de crédit concernée. Indiquez à l'installateur dans ce cas

veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke Voorwaarden van toepassing blijven.

Article 3 - Droits d'entrée, ventes, ventes à distance et prévisions.

 1. Tous les avantages et les offres de l'Opérateur sont à titre indicatif et ne sont pas liés, à moins qu'ils ne soient modifiés par d'autres moyens.

 2. Tous les avantages et toutes les offres sont payants pendant 30 jours, à moins qu'il ne s'agisse d'autres avantages.

 3. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop Verkoper haar aanbieding of offre baseert.

 4. Verkoper ne peut pas se prévaloir d'un droit de rétractation à l'égard de toute réclamation ou de toute plainte dans les documents, les offres et les conditions générales. Si le prix offert par Verkoper n'est pas juteux et qu'il est supérieur à 10%, Verkoper peut demander à être lié à l'Overeenkomst, afin d'éviter qu'il ne soit modifié par l'Afnemer. In geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van het bovenstaande, is Verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding.

 5. Toutes les commandes doivent être exécutées dans les délais fixés par Verkoper. Afnemer doit utiliser des protocoles standard et une infrastructure TIC adaptée pour pouvoir communiquer avec (les serveurs) de Verkoper.

 6. Si un produit est vendu par Afnemer, Afnemer, par l'intermédiaire du site de livraison directe, passe une commande à la main, sur le compte de l'opérateur, et après réception de la commande, le produit est livré par Afnemer à l'opérateur.

 7. L'exploitant est tenu de respecter un ordre (général) qui ne peut être exécuté qu'avec l'accord d'Afnemer :

  1. Afnemer niet voldoet of Verkoper reden heeft om aan te nemen dat Afnemer niet zal voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen ;

  2. Een Product niet (langer) op voorraad is ;

  3. Er andere (redelijke) omstandigheden zijn op grond waarvan Verkoper niet gehouden kan zijn om uitvoering te geven aan een Order.

 8. Si le donneur d'ordre est conscient de l'importance d'une commande, il doit en tenir compte dans un délai de sept (7) jours à compter de la date d'émission de la commande. Si le donneur d'ordre n'a pas reçu l'ordre dans les sept (7) jours suivant l'envoi de l'ordre, celui-ci sera considéré comme un avertissement.

 9. Il n'y a pas de différence entre le vendeur et l'acheteur pour une commande au moment où le vendeur a vérifié, par le biais de la mention "Afgerond", que le produit est conforme et que le vendeur a reçu la commande.

 10. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een bestelling zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, à condition que l'Opérateur ait une autorisation ou un avis indiquant que le consommateur n'a pas accès à ses services et que les produits ne sont pas dangereux.

 11. Il est demandé à l'exploitant, après une vérification de sa part, d'établir, dans un délai de sept (7) jours, un pronostic sur le nombre de commandes passées, spécifié par produit, au cours d'une période de trois mois.

Artikel 4 - Uitvoering

 1. Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Tous les travaux de l'Opérateur sont réalisés sur la base d'un rapport d'expertise, et l'Opérateur peut, dans le cadre de l'Opérateur, obtenir un résultat et le résultat en question doit être approuvé.

 2. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden voor de werkzaamheden in te zetten, indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Verkoper zal eventuele derden zorgvuldig selecteren en alleen inschakelen indien zulks noodzakelijk is. Verkoper n'est pas disponible pour certaines situations qui ne sont pas couvertes par les autres.

Artikel 5 - Prix/Betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen alle betalingen vooruit te worden gedaan. L'exploitant peut demander l'autorisation à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OAV) avant que la transaction n'ait lieu. Le règlement des différends n'est possible que sur demande de l'employeur et avec l'accord de l'exploitant.

 2. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om, ongeacht eventueel eerder gemaakte betalingsafspraken, gehele of gedeeltelijke betaling te eisen of vervangende zekerheid te verlangen ter zake de levering van Producten op een tijdstip en wijze ter vrije keuze van Verkoper, ainsi que tous ses actes au nom de l'Autorité de surveillance, afin que le traitement de la question de l'égalité des chances ait lieu, sans que cela ne puisse être considéré comme une atteinte à la vie privée.

 3. Tous les prix des produits sont exprimés en euros, sauf indication contraire. En outre, tous les prix sont exclusifs de BTW et de toute autre entreprise ou société, ainsi que des frais de transport, d'emballage, d'entreposage, d'exportation et d'importation. Ces frais sont à la charge de l'AFNEMER.

 4. Les prix des Produits sont (souvent) à la demande. Les prix affichés par Afnemer sont ceux qui sont affichés au moment où le vendeur accepte une commande.

 5. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst overheidsmaatregelen plaatsvinden ingevolge welke de kostprijs van de door Verkoper te leveren diensten wordt verhoogd, Verkoper a le droit de réclamer ces frais à Afnemer, même si le prix est trop élevé. L'opérateur doit laisser Afnemer en dehors de la zone de livraison.

 6. Lorsque l'Afnemer est mis en œuvre dans le cadre d'un contrat, l'Afnemer est directement mis en œuvre, et la rente est versée à hauteur de 1,25% par mois par rapport à la rente de base, ce qui signifie qu'une partie de l'indemnisation est versée. De Afnemer is aan Verkoper verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, ter zake de invordering van al datgene wat Afnemer aan Verkoper verschuldigd is. Les frais d'assistance buitengerechtelijke s'élèvent à 15% de la somme versée, avec un minimum de 250 EUR (deux fois plus d'euros).

 7. Verkoper is gerechtigd om betalingen eerst in mindering te brengen op de (buitengerechtelijke) kosten, daarna op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 6 - Levage et transport

 1. Afnemer staat in voor de juistheid van de (adres)gegevens van de Klant en dient Verkoper onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.

 2. Les produits sont expédiés par voie postale vers les destinataires sélectionnés par Klant. L'opérateur se charge de l'administration et de l'enregistrement (Track & Trace) des produits par courrier postal. En cas d'achat d'un produit, Afnemer n'est pas tenu de respecter ses engagements envers le vendeur.

 3. En cas d'erreur ou d'omission, toutes les données relatives aux leviers d'action ne sont plus valables et ne peuvent être modifiées. Verkoper zal haar best doen om de Producten op de overeengekomen datum te leveren, maar is niet aansprakelijk jegens de Afnemer indien de overeengekomen termijn niet kan worden gehaald als gevolg van oorzaken welke redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Verkoper liggen, zoals bijvoorbeeld vertraging door transport(bedrijven) of levertijden van de leverancier van de Producten. Le Verkoper n'est pas responsable des dommages causés par la dégradation des produits.

 4. Si le vendeur n'est pas en mesure d'offrir les produits dans les 30 jours suivant la date limite de vente, le vendeur a le droit d'annuler la vente. Pour que la vente puisse être annulée, le vendeur doit envoyer une note ou un e-mail à l'opérateur. L'annulation est enkel geldig indienen de l'annulation de Verkoper est ontvangen voordat Verkoper de Producten verzendklaar heeft gemaakt.

 1. Si les produits vendus ne sont pas tous en stock, le vendeur est tenu d'appliquer des mesures correctives et de réduire les coûts. Verkoper zal de Afnemer hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 2. Si la société Klant n'est plus en mesure de fournir le produit et que le produit n'est pas encore disponible sur le site de la poste ou sur tout autre site officiel, le produit sera renvoyé à Afnemer. Afnemer prend alors contact avec Klant. Les frais éventuels pour le retour du produit sont facturés à Afnemer. Afnemer n'est pas responsable de son propre comportement : (1) les produits qui ne sont pas disponibles pour le retour et le risque du produit ou (2) les produits qui n'ont pas encore été utilisés, ce qui entraîne des frais supplémentaires pour le retour du produit.

 3. Le risque d'erreur et d'erreur de manipulation des produits est couvert par l'AFNEMER lors de la manutention des produits par le transporteur.

 4. Pakketten worden verzonden door een door Adventure Trucks BV gekozen Transporteur.

Article 7 - Garantie et droit de retour

 1. Si un produit est défectueux ou défectueux, le client doit le retourner à Afnemer. L'acheteur doit retourner tous les produits à Afnemer, si le produit est défectueux.

 2. Afnemer onderhoudt in het geval van retourneren het contact met de Klant. Afnemer zal een Klant nimmer doorverwijzen naar Verkoper in geval van een retournering.

 3. Si Afnemer a constaté qu'un produit qui lui est destiné est dangereux, Afnemer doit prendre contact avec l'exploitant sur la question. L'Opérateur doit s'assurer que le Produit n'est pas endommagé lors de sa mise en service ou qu'il ne l'est pas. Si l'Opérateur estime que le Produit est dangereux et qu'il doit être transporté dans un lieu où il y a des risques, l'Opérateur doit envoyer un nouveau Produit sur le site de Klant. Les frais de transport pour le retour du produit défectueux et, le cas échéant, pour la livraison d'un nouveau produit, qui sont prévus dans le présent document, sont à la charge d'Afnemer. Si le Verkoper estime que la défectuosité du Produit n'est pas suffisante pour le remboursement et le risque, il demande à Afnemer de lui donner des conseils et de lui fournir le Produit pour le remboursement et le risque et aux frais de Afnemer.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrechten

 1. L'exploitant est responsable de l'identification des produits, dans la mesure où l'acheteur s'est acquitté de ses obligations en matière d'achat.

 2. De Afnemer is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de Producten is overgegaan op de Afnemer.

 3. Tot het moment van eigendomsoverdracht is de Afnemer gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de Producten te beschermen tegen schade. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen leggen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Verkoper daar onmiddellijk van in kennis te stellen.

 4. Voor het geval dat Verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

 5. Indien Verkoper haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is de Afnemer aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade.

Article 9 - Aide à l'emploi

 1. Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op de Afnemer en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

 2. La capacité de l'Opérateur à s'acquitter de ses obligations dans le cadre de l'application de l'Accord sur l'Espace Economique Européen est déterminée en fonction de l'augmentation du prix direct jusqu'à la valeur maximale du prix bêta sur la base de l'Accord sur l'Espace Economique Européen, à condition que l'augmentation du prix soit plus importante.

 3. La condition pour qu'un droit important soit respecté en matière d'indemnisation est que le Verkoper d'Afnemer soit en possession d'un document officiel et qu'il soit un termijn redelijke jusqu'à son départ.

 4. L'exploitant ne peut être tenu responsable que si l'exploitant d'Afnemer Verkoper se met en rapport avec l'entreprise dans un délai de 30 jours, avant que l'entreprise ne soit licenciée.

Artikel 10 - Overmacht (Force majeure)

 1. Verkoper is niet gehouden te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, als zij niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedssfeer om (force majeur).

 2. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie.

Artikel 11 - Tussentijdse beëindiging (en anglais)

 1. Le Verkoper est tenu de respecter les règles suivantes : il ne peut être tenu responsable de la perte ou du coût d'une partie ou de la totalité de ses droits, ni de la perte ou du coût d'un autre droit, ni de la perte ou du coût d'une partie ou de la totalité de ses droits, ni de la perte ou du coût d'un autre droit :

  1. de Afnemer zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt ;

  2. er sprake is van een (dreigend) faillissement van de Afnemer ;

  3. de Afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of voornemens is dit aan te vragen ;

  4. de Afnemer niet meer vrijelijk kan beschikken over (liquide) middelen door bijvoorbeeld beslaglegging ;

  5. de Afnemer wordt ontbonden of het voornemen heeft te ontbinden ;

  6. de eigendom van de Afnemer wordt overgedragen aan een derde of de derde enige zeggenschap heeft verkregen ;

  7. er zich omstandigheden voordoen die van zulks aard zijn dat nakoming van de verplichtingen door Verkoper redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

 2. Si les dépenses courantes ne sont pas couvertes, les paiements de l'opérateur sur le compte bancaire sont directs et transparents.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tous les documents, photos, descriptions de produits, techniques, informations, monstres et autres concernant les produits sont la propriété exclusive de Verkoper et ne peuvent être ni vérifiés, ni surchargés, ni utilisés à des fins commerciales, à moins que Verkoper n'en décide autrement.

 2. L'utilisateur s'engage à respecter tous les droits intellectuels de l'utilisateur dans le cadre de la loi sur les auteurs ou de toute autre loi.

 3. Le fournisseur garantit qu'il n'interviendra pas dans les droits intellectuels de Verkoper ou de ses partenaires en ce qui concerne les produits.

Article 13 - Droits d'auteur, confidentialité et protection de la vie privée

 1. Verkoper zal alleen gegevens van de Afnemer diens Klanten verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Orders. Ces informations peuvent, en cas de litige, être utilisées pour la gestion du personnel du Verkoper ou de ses sociétés affiliées, et ne peuvent être utilisées que pour la gestion de son personnel. De Afnemer geeft Verkoper

onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van zijn (persoons)gegevens en staat ervoor in dat de Klanten daarvoor eveneens toestemming hebben gegeven.

 1. Afnemer vrijwaart Verkoper voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Orders, dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt Verkoper daarvan volledig schadeloos.

 2. Verkoper is gerechtigd om de (persoons)gegevens van de Afnemer aan derden te verstrekken indien :

  1. dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst ;

  2. Verkoper (incasso)maatregelen door derden jegens de Afnemer treft ;

  3. L'opérateur qui souhaite obtenir un rapport de crédit doit le faire ;

  4. Verkoper daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.

 3. Verkoper et de Afnemer verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de (uitvoering van) de Overeenkomst gedurende de looptijd van de Overeenkomst en nadien.

Artikel 14 - Overige

1. De Afnemer is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper enig recht voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Afnemer garantit à Verkoper que les droits de propriété sur les biens de l'entreprise sont respectés ou dépassés.

Article 15 - Droits et obligations de l'État et de la collectivité

 1. Op deze voorwaarden en alle Overeenkomsten en afspraken welke daaruit voortvloeien tussen Verkoper en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 2. Les demandes peuvent être déposées auprès de la banque centrale de l'arrondissement Midden-Nederland, situé à Utrecht.

 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Il ne s'agit pas d'une traduction certifiée. Les conditions générales originales en néerlandais peuvent être lues au-dessus de ce texte. Le texte original néerlandais est toujours en tête !

Conditions générales

ACCUEIL / CONDITIONS

Conditions Adventure Trucks BV, Adventure Trucks, Kut-Snake Europe, Campboss 4×4 Europe, Clearview Accessories Europe et WeatherShields Europe.

Index :

Article 1 - Définitions

Article 2 - Identité de l'entrepreneur

Article 3 - Applicabilité

Article 4 - L'offre

Article 5 - Le contrat

Article 6 - Droit de rétractation

Article 7 - Frais en cas de retrait

Article 8 - Exclusion du droit de rétractation

Article 9 - Le prix

Article 10 - Conformité et garantie

Article 11 - Livraison et exécution

Article 12 - Opérations de durée prolongée : durée, résiliation et renouvellement

Article 13 - Paiement

Article 14 - Plaintes

Article 15 - Litiges

Article 16 - Conditions supplémentaires ou différentes

Article 1 - Définitions

C'est dans ces conditions qu'il faut agir :

 Délai de grâce : Le délai dans lequel le consommateur peut exercer son droit de rétractation ;

Consommateur : la personne physique n'agissant pas dans l'exercice d'une profession ou d'une activité commerciale et un contrat à distance avec l'entrepreneur ;

Jour : jour calendaire ;

Durée de la transaction : un contrat à distance portant sur une gamme de produits et/ou de services, la fourniture et/ou l'achat étant étalés dans le temps ;

Support durable : tout moyen que le consommateur ou l'entreprise qui lui permet d'obtenir des informations à titre personnel, stocke de manière à pouvoir consulter ultérieurement et reproduire sans altération les informations stockées.

Droit de rétractation : possibilité pour les consommateurs de voir dans le délai d'attente du contrat ;

Formulaire standard : le modèle de formulaire de rétractation qui permet à l'opérateur disponible qui peut remplir un consommateur s'il veut exercer son droit de rétractation.

Entrepreneur : les produits naturels ou légaux et/ou les services à distance au consommateur ;

Contrat à distance : accord par lequel, dans le cadre d'un système organisé par l'entrepreneur pour la vente à distance de produits et/ou de services jusqu'à la conclusion de l'accord, l'utilisation exclusive d'une ou plusieurs techniques de communication à distance ;

Technologie de communication à distance : moyen pouvant être utilisé pour conclure un contrat, sans que le consommateur et le professionnel se trouvent dans la même zone.

Conditions générales : les présentes conditions générales General de l'entrepreneur.

Article 2 - Identité de l'entrepreneur

Adventure Trucks BV

Pleinsedijk 4, 5271SZ Sint-Michielsgestel, The Netherlands

+31(0)6 1555 1782

info@adventure-trucks.nl

Registre du commerce : 68308949

Numéro d'identification à la TVA : NL857385458B01

Article 3 - Applicabilité

Ces conditions générales s'appliquent à toute offre de l'entrepreneur et à tout accord conclu à distance ainsi qu'aux contrats entre entreprises et consommateurs.

Avant la conclusion du contrat, le texte des présentes conditions générales est mis à la disposition du consommateur. Si cela n'est pas raisonnablement possible, avant la conclusion du contrat, a indiqué que les conditions générales figurant dans l'entrepreneur et sera envoyé gratuitement dès que possible, à la demande du consommateur.

Si le contrat est conclu par voie électronique, nonobstant l'alinéa précédent et avant la conclusion du contrat, le texte des présentes conditions générales est mis à la disposition du consommateur par voie électronique de telle sorte que le consommateur puisse être stocké de manière simple sur un support durable. Si cela n'est pas raisonnablement possible, il est indiqué, avant la conclusion du contrat, où les conditions générales peuvent être consultées par voie électronique et qui, à la demande du consommateur, seront envoyées gratuitement par voie électronique ou autrement.

Dans le cas où, outre les présentes conditions générales, des conditions spécifiques à un produit ou à un service s'appliquent, les deuxième et troisième alinéas s'appliquent et le consommateur, en cas de conflit de conditions, se fonde toujours sur la disposition applicable qui lui est la plus favorable.

Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales sont totalement ou partiellement invalides à un moment quelconque ou sont détruites, alors l'accord sera maintenu et les présentes conditions resteront en vigueur et la disposition sera immédiatement remplacée par une exigence d'approximation aussi proche que possible de la portée de la disposition initiale.

Les situations qui ne sont pas couvertes par les présentes conditions générales doivent être évaluées "dans l'esprit" des présentes conditions générales.

Les incertitudes concernant l'interprétation ou le contenu d'une ou plusieurs dispositions de nos conditions doivent être interprétées "dans l'esprit des présentes conditions générales".

Article 4 - L'offre

Si une offre a une durée limitée ou est soumise à des conditions, cela sera explicitement indiqué dans l'offre.

L'offre est sans engagement. L'entrepreneur a le droit de modifier l'offre et de s'adapter.

L'offre contient une description complète et précise des produits et/ou services proposés. La description est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de l'offre par le consommateur. Si le contractant utilise ces images, elles reflètent fidèlement les produits et/ou services. Les erreurs évidentes ou les erreurs dans l'offre lient l'entrepreneur.

Tous les dessins et les spécifications figurant dans l'offre sont indicatifs et ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts ou à la résiliation du contrat.

Les photos des produits sont une représentation fidèle des produits proposés. L'entrepreneur ne peut pas garantir que les couleurs affichées correspondent exactement aux couleurs réelles des produits.

Chaque offre contient des informations qui indiquent clairement au consommateur quels sont les droits et les obligations liés à l'acceptation de l'offre. Cela concerne en particulier

le prix incluant les taxes ;

les éventuels frais de livraison ;

comment l'accord sera conclu et quelles sont les actions nécessaires ;

s'il faut appliquer le droit de rétractation ;

le mode de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ;

La date limite d'acceptation de l'offre, ou la date limite de respect du prix ;

le montant du tarif des communications à distance si les coûts d'utilisation de la technique de communication à distance sont calculés sur une base autre que le tarif normal de la technique de communication ;

si le contrat est déposé après sa conclusion et, dans l'affirmative, comment le consommateur peut y accéder ;

la manière dont le consommateur, pour la conclusion du contrat, doit vérifier les informations fournies par lui dans le cadre du contrat, et réparer si nécessaire ;

toute autre langue, y compris le néerlandais, le contrat peut être conclu ;

le comportement auquel le professionnel est soumis et la manière dont le consommateur peut consulter ces codes de comportement par voie électronique ; et

la durée minimale du contrat à distance en cas de transaction prolongée.

Facultatif : tailles, couleurs, types de matériaux disponibles.

Article 5 - Le contrat

Le contrat est soumis aux dispositions du paragraphe 4, conclu au moment où le consommateur accepte l'offre et remplit les conditions correspondantes.

Si le consommateur a accepté l'offre par voie électronique, le professionnel accusera immédiatement réception de l'acceptation de l'offre par voie électronique. Tant que la réception de cette acceptation n'a pas été confirmée par l'opérateur, le consommateur peut résilier le contrat.

Si l'accord est créé par voie électronique, le professionnel prendra les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger le transfert électronique de données et il assurera un environnement web sécurisé. Si le consommateur peut payer par voie électronique, le professionnel prendra les mesures de sécurité appropriées.

L'entrepreneur peut - dans le cadre de la loi - informer le consommateur sur sa capacité à remplir ses obligations de paiement, ainsi que sur tous les faits et facteurs pertinents pour une bonne conclusion du contrat à distance. Si l'entrepreneur faisant l'objet de cette enquête était justifié de ne pas conclure le contrat, il est en droit de refuser une commande ou une demande ou d'assortir l'exécution de conditions particulières.

L'entrepreneur fera parvenir au consommateur du produit ou du service les informations suivantes par écrit ou de manière à ce qu'elles puissent être stockées par le consommateur de manière accessible sur un support durable :

A. L'adresse de l'établissement de l'entreprise où les consommateurs peuvent déposer des plaintes ;

b. les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation du consommateur, ou une déclaration claire concernant l'exclusion du droit de rétractation ;

c. des informations sur les garanties et le service après-vente ;

d. les détails de ces conditions figurent à l'article 4, paragraphe 3, à moins que l'opérateur n'ait déjà fourni cette information au consommateur avant l'exécution du contrat ;

e. les conditions de résiliation de l'accord si celui-ci a une durée de plus d'un an ou est indéterminé.

En cas d'opération prolongée, la disposition du paragraphe précédent ne s'applique qu'à la première livraison.

Chaque accord est conclu sous la condition suspensive d'une disponibilité suffisante des produits.

Article 6 - Droit de rétractation

Lors de la livraison des produits :

Lors de l'achat de produits, le consommateur peut résilier le contrat sans donner de raison dans un délai de 14 jours. Ce délai commence à courir le jour suivant la réception du produit par le consommateur ou par un représentant prédésigné par le consommateur et l'entrepreneur annoncé.

Pendant cette période, le consommateur traitera le produit et l'emballage. Il ne déballera le produit que dans la mesure ou l'utilisation nécessaire pour évaluer s'il souhaite le conserver. S'il exerce son droit de rétractation, il remettra le produit avec tous ses accessoires et - si cela est raisonnablement possible - dans son état et son emballage d'origine à l'entrepreneur, conformément aux instructions raisonnables et claires fournies par ce dernier.

Lorsque le consommateur souhaite exercer son droit de rétractation, il est tenu, dans les 14 jours suivant la réception du produit, de le faire connaître à l'opérateur. L'express est de faire le consommateur en utilisant le formulaire type. Lorsque le consommateur a exprimé le souhait d'exercer son droit de rétractation, il doit retourner le produit dans un délai de 14 jours. Le consommateur doit prouver que le produit est retourné dans les délais, par exemple par une preuve d'envoi.

Si le client après les délais non connus spécifiés aux paragraphes 2 et 3 à faire usage de son droit de rétractation, respectivement. Le produit n'a pas été restitué à l'entrepreneur, l'achat est un fait.

Lors de la prestation de services :

En matière de prestation de services, le consommateur a la possibilité de résilier le contrat sans donner de raison pendant au moins 14 jours à compter de la date de conclusion du contrat.

Pour utiliser son droit de rétractation, le consommateur se concentrer à l'opérateur de fournir et / ou l'apparition sur la livraison à la zone a fourni des instructions raisonnables et claires.

Article 7 - Frais en cas de retrait

Si le consommateur exerce son droit de rétractation, ne dépassera pas le coût des frais de retour.

Si le consommateur a payé un montant, l'entrepreneur ce montant dès que possible et au plus tard 14 jours après l'annulation, remboursement. C'est la condition que le produit a déjà reçu en retour peut être fourni par le commerçant ou la preuve concluante de retour complet.

Article 8 - Exclusion du droit de rétractation

L'entrepreneur peut exclure le droit de rétractation des produits de consommation tels que définis aux paragraphes 2 et 3. L'exclusion du droit de rétractation ne s'applique que si le professionnel y fait clairement référence dans son offre, au moins à temps pour la conclusion du contrat.

L'exclusion du droit de rétractation n'est possible que pour les produits :

a qui ont été créés par le professionnel conformément aux spécifications du consommateur ;

b. qui sont clairement de nature personnelle ;

c. qui ne peuvent être restitués en raison de leur nature ;

d. qui se gâtent ou deviennent obsolètes ;

e. dont le prix dépend de fluctuations du marché financier sur lesquelles le commerçant n'a aucune influence ;

f. pour les journaux et magazines individuels ;

g. pour les enregistrements audio et vidéo et les logiciels informatiques, que le consommateur a brisé le sceau.

h. les produits d'hygiène pour lesquels le consommateur a brisé le sceau.

L'exclusion du droit de rétractation n'est possible que pour les services :

A. Sur l'hébergement, le transport, la restauration ou les loisirs à une certaine date ou pendant une période donnée ;

b. dont la fourniture avec le consentement exprès du consommateur avant l'expiration du délai ;

c. sur les paris et les loteries.

Article 9 - Le prix

Pendant la période mentionnée dans l'offre, les prix des produits et/ou services n'ont pas augmenté, à l'exception des changements de prix dus aux modifications des taux de TVA.

Nonobstant le paragraphe précédent, les produits ou services commerciaux dont les prix sont soumis aux fluctuations du marché financier et sur lesquels l'entrepreneur n'a aucun contrôle, à des prix variables. Ces fluctuations et le fait que tout objectif de prix, sont à l'offre.

Les augmentations de prix dans les 3 mois suivant la conclusion du contrat ne sont autorisées que si elles résultent de la législation ou de la réglementation.

Les augmentations de prix à partir de 3 mois après la conclusion du contrat ne sont autorisées que si le commerçant a donné son accord et :

A. Ils sont le résultat d'une législation ou d'une réglementation ; que

b. le consommateur est autorisé à résilier le contrat avec effet à la date à laquelle l'augmentation prend effet.

Les prix comprennent la TVA mentionnée dans la fourniture des produits ou des services.

Tous les prix sont soumis à des pressions - des erreurs. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les conséquences de la pression et des erreurs d'impression. En cas de pression - erreurs, le commerçant n'est pas obligé de livrer le produit en fonction du prix erroné.

Article 10 - Conformité et garantie

L'opérateur garantit que les produits et/ou services répondent aux spécifications du contrat énoncées dans l'offre, aux exigences raisonnables de fiabilité et/ou de convivialité et, à la date de la conclusion de l'accord, aux dispositions légales en vigueur et/ou aux réglementations gouvernementales. Si l'accord est conclu, l'entrepreneur garantit également que le produit est adapté à une utilisation autre que normale.

Une garantie fournie par le commerçant, le fabricant ou l'importateur n'affecte pas les droits et les revendications légales que le consommateur peut faire valoir à l'encontre de l'entrepreneur en vertu du contrat.

Tout défaut ou toute marchandise incorrectement livrée doit être signalé par écrit au commerçant dans les 7 jours suivant la livraison. Les marchandises doivent être retournées dans leur emballage d'origine et à l'état neuf.

La garantie de l'entrepreneur correspond à la période de garantie du fabricant. Toutefois, l'entrepreneur n'est jamais responsable de l'adéquation finale des produits pour chaque application individuelle du client, ni des conseils concernant l'utilisation ou l'application des produits.

La garantie ne s'applique pas si :

Le consommateur a réparé les produits livrés et/ou traités ou réparés et/ou modifiés par des tiers ;

Les marchandises livrées ont été exposées à des conditions anormales ou à une manipulation négligente ou contraire aux instructions de l'opérateur et / ou l'emballage est transformé ;

La défectuosité est causée en tout ou en partie par les règlements que le gouvernement a pris ou prendra concernant la nature ou la qualité des matériaux utilisés.

Article 11 - Livraison et exécution

Le professionnel apportera le plus grand soin possible à la réception et à l'exécution des commandes de produits et à l'évaluation des demandes de prestation de services.

Le lieu de livraison est l'adresse que le consommateur fait connaître à l'entreprise.

Sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 4 du présent article, la société exécutera les commandes acceptées rapidement dans les 30 jours, à moins que le consommateur n'ait accepté un délai de livraison plus long. Si la livraison est retardée ou si une commande n'est pas ou seulement partiellement exécutée, le consommateur les reçoit au plus tard 30 jours après avoir passé la commande. Dans ce cas, le consommateur a le droit de résilier le contrat sans pénalité. Le consommateur n'a pas droit à une indemnisation.

Toutes les dates de livraison sont indicatives. Le consommateur n'a aucun droit ni aucun délai. Si un délai est dépassé, le consommateur n'a pas droit à une indemnisation.

En cas de dissolution conformément au paragraphe 3 du présent article, l'opérateur le montant que les consommateurs ont payé le plus rapidement possible et au plus tard 14 jours après la répudiation.

Si la livraison d'un produit commandé s'avère impossible, le commerçant s'efforcera de fournir un article de remplacement. Par la livraison sera claire et compréhensible de manière qu'un article de remplacement est livré. Pour les articles de remplacement, le droit de rétractation ne peut être exclu. Les frais de retour sont à la charge de l'entrepreneur.

Le risque de dommage et/ou de perte des produits incombe au professionnel jusqu'au moment de la livraison au consommateur ou à un représentant prédésigné et annoncé par l'entrepreneur, sauf convention contraire expresse.

Article 12 - Opérations de durée prolongée : durée, résiliation et renouvellement

avis

Le consommateur peut contracter pour une durée indéterminée, qui s'étend à la livraison régulière de produits (y compris l'électricité) ou de services, à tout moment dénoncer les règles de résiliation applicables et moyennant un préavis d'un mois maximum.

Le consommateur peut conclure un contrat à durée déterminée et qui s'étend à la livraison régulière de produits (y compris l'électricité) ou de services, à tout moment à la fin de la période de résiliation ; il doit respecter les règles de résiliation applicables et respecter un préavis de plus d'un mois.

Les consommateurs peuvent les accords visés aux paragraphes précédents :

se retirer et ne pas être limité à la résiliation à un moment donné ou dans une période donnée ;

Annulez au moins de la même manière qu'ils sont conclus ;

Annuler au même moment que l'entreprise a négocié pour elle-même.

extension

Un contrat à durée déterminée et qui s'étend à la livraison régulière de produits (y compris l'électricité) ou de services ne peut être automatiquement prolongé ou renouvelé pour une durée déterminée.

Nonobstant le paragraphe précédent, un contrat conclu pour une durée déterminée et qui s'étend à la livraison régulière de nouvelles quotidiennes et de journaux et magazines hebdomadaires doit être renouvelé tacitement pour une période limitée de trois mois au maximum, car les consommateurs contre cet accord prolongé la fin de la prolongation peut résilier avec un préavis d'un mois au maximum.

Un contrat à durée déterminée qui s'étend à la livraison régulière de produits ou de services peut être renouvelé tacitement pour une durée indéterminée si le consommateur peut tous résilier à tout moment avec un préavis d'un mois maximum et de trois mois maximum si le contrat s'étend à la livraison régulière, mais moins d'une fois par mois, de produits quotidiens, hebdomadaires et magazines.

Un contrat à durée limitée de livraison régulière de quotidiens, d'hebdomadaires et de magazines (abonnement d'essai ou de lancement) ne se poursuit pas en silence et se termine automatiquement après l'essai ou le lancement.

coûteux

Si un contrat a une durée de plus d'un an, le contrat de consommation après un an peut être résilié à tout moment avec un préavis pouvant aller jusqu'à un mois, sauf si le caractère raisonnable et équitable s'oppose à la résiliation avant la fin du terme convenu.

Article 13 - Paiement

Sauf convention contraire, les montants dus par le consommateur doivent être payés dans les 7 jours suivant le début de la période de réflexion visée à l'article 6, paragraphe 1. Dans le cas d'un accord de prestation de services, le délai commence à courir après que le consommateur a reçu la confirmation de l'accord.

Le consommateur est tenu de signaler immédiatement au professionnel toute inexactitude dans les données fournies ou le paiement spécifié.

En cas de défaillance du consommateur, l'entrepreneur est soumis à la prescription légale, le droit de facturer les frais raisonnables engagés au consommateur.

Article 14 - Plaintes

L'entrepreneur a une plainte très médiatisée et traite les plaintes dans le cadre de cette procédure.

Les réclamations concernant l'application de l'accord doivent être présentées de manière complète et clairement décrite dans les sept jours à l'entrepreneur, après que le consommateur a constaté les défauts.

Lorsque l'entrepreneur porte plainte dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception. Si une plainte est un délai de traitement plus long prévisible, est répondu par l'opérateur dans la période de 14 jours, confirmant la réception et indiquant quand le consommateur peut s'attendre à une réponse plus détaillée.

Si la plainte ne peut pas être résolue d'un commun accord, cela crée un litige qui est sujet à contestation.

Les plaintes qui ne peuvent pas être résolues d'un commun accord, le consommateur doit contacter la Fondation Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl), elle assurera elle-même la médiation gratuitement. S'il n'y a pas de solution, le consommateur a la possibilité d'être traité par la Fondation Strife Online, la décision de celle-ci est contraignante et tant les entrepreneurs que les consommateurs sont d'accord avec ce jugement contraignant. La soumission d'un litige à la commission d'arbitrage sont des frais qui doivent être payés par le consommateur à la commission compétente.

Une plainte ne suspend pas les obligations de l'entrepreneur, à moins que l'opérateur n'en décide autrement.

Si une plainte est acceptée par l'entrepreneur, celui-ci, à son choix, ou les produits seront remplacés gratuitement ou réparés.

Article 15 - Litiges

En ce qui concerne les accords entre l'entrepreneur et le consommateur, ces termes se réfèrent uniquement au droit néerlandais. Même si le consommateur est domicilié à l'étranger.

La CVIM n'est pas applicable.

Article 16 - Conditions supplémentaires ou différentes

Les conditions supplémentaires ou les présentes conditions générales ne doivent pas porter préjudice aux consommateurs et doivent être consignées par écrit ou de manière à ce que le consommateur puisse les stocker de manière accessible sur un support durable.


Conditions générales - Dropshipping

Ces conditions générales General sont utilisées par Adventure Trucks BV, Adventure Trucks, Kut-Snake Europe, Campboss 4×4 Europe, Clearview Accessories Europe et WeatherShields Europe. établi à (5271SZ)

Sint-Michielsgestel à Pleinsedijk 4, Pays-Bas, enregistré auprès de la Chambre de Commerce sous le numéro 6809849. Ces conditions General peuvent être téléchargées sur le site https://www.adventure-trucks.com/nl/algemene-voorwaarden.

Article 1 - Définitions

1. Dans les présentes conditions générales General, les termes suivants ont la signification suivante : Acheteur : l'acheteur de Produits, n'étant pas un consommateur ou un utilisateur final ;

Dropshipping : le processus par lequel le Vendeur offre à un Client la possibilité d'offrir et d'expédier des Produits, détenus et stockés par le Vendeur, aux Clients. Les clients peuvent commander ces produits auprès du vendeur à un prix de vente déterminé par le vendeur, après quoi l'acheteur achètera ces produits directement auprès du vendeur en passant une commande sur le site Internet de Dropshipping et le vendeur expédiera les produits aux clients pour le compte de l'acheteur et à ses frais et risques, sans que les clients ne voient que les produits proviennent du vendeur ;

Site Internet de Dropship : Site web du vendeur sur lequel l'acheteur peut passer, modifier et annuler des commandes manuellement. L'état d'une commande peut également être consulté ici.

Client : toute personne physique ou morale qui commande un Produit auprès de l'Acheteur ;

Service Clientèle : Service Clientèle du Vendeur, joignable au 06-15551782 et info@adventure-trucks.com ; Commande : la commande passée par l'Acheteur d'un ou plusieurs Produits auprès du Vendeur, suite à une commande d'un Client ;

Accord : tous les accords sur une base de Dropshipping entre le Client et le Vendeur, y compris tous les amendements et suppléments à ceux-ci concernant l'achat et la vente de Produits ;

Bordereau d'expédition : un reçu indiquant le(s) produit(s) livré(s). Ce reçu ne contient pas d'autres attributs du Vendeur. Ce reçu doit être soumis par l'Acheteur par courrier électronique ;

Parties : Acheteur et Vendeur ;

Produits : tous les produits que le vendeur offre sur une base de Dropshipping ;

Informations sur les produits : toutes les informations disponibles sur les produits, y compris, mais sans s'y limiter, les numéros d'article, les noms génériques des produits, les noms de marque, les descriptions et les images des produits, les prix recommandés des produits et les informations sur les stocks ;

Vendeur : Adventure Trucks BV/ Kut-Snake Europe/ Clearview Accessories Europe/ Weathershields Europe/ Campboss 4×4 Europe ;

Conditions générales : les présentes conditions générales de General pour le Dropshipping ;

Sites web : adventure-trucks.com /weathershields.eu/ /cut-snake.eu /campboss4x4europe.com / clearviewaccessorieseurope.com

Toutes les définitions ont le même sens au singulier et au pluriel, sauf indication contraire explicite.

Article 2 - Applicabilité

Les présentes conditions s'appliquent à tous les devis et offres du vendeur, ainsi qu'à toutes les commandes et conventions et aux conséquences juridiques qui en découlent, sauf accord contraire explicite des parties.

L'applicabilité des conditions générales de l'acheteur (acheteur) est expressément exclue.

Si une disposition des présentes Conditions Générales est invalide ou annulée, les autres dispositions des présentes Conditions Générales resteront pleinement en vigueur et le Vendeur et l'Acheteur se consulteront afin de convenir de nouvelles dispositions pour remplacer les dispositions invalides ou annulées, en tenant compte, dans la mesure du possible, de l'objet et du but de la disposition invalide ou annulée.

Le vendeur a le droit de modifier ces conditions à tout moment. La version la plus récente des conditions s'applique toujours. Toute modification prend effet quatorze (14) jours après la date d'envoi au client des conditions modifiées. Si le client s'oppose par écrit dans ce délai de quatorze (14) jours à l'envoi des conditions modifiées, la modification prendra effet.

Si le client s'oppose à la modification par écrit dans ces quatorze (14) jours, les conditions initiales continueront à s'appliquer à son égard.

Article 3 - Offres, commandes, conclusion de l'accord, prévisions

Toutes les offres et tous les devis du vendeur sont entièrement sans obligation et non contraignants, sauf indication contraire explicite.

Toutes les offres et tous les devis sont valables pendant 30 jours, sauf stipulation contraire expresse.

L'acheteur garantit l'exactitude et l'exhaustivité des informations sur lesquelles le vendeur fonde son offre ou son devis.

Le vendeur ne peut raisonnablement pas être tenu responsable des erreurs évidentes et/ou des erreurs d'écriture dans les offres, les devis et les contrats. Si le prix indiqué par le Vendeur est incorrect et diffère du prix prévu de plus de 10%, le Vendeur peut dissoudre la Convention, après quoi le montant déjà payé par l'Acheteur sera remboursé par le Vendeur. En cas de dissolution de la convention sur la base de ce qui précède, le vendeur ne sera en aucun cas responsable des dommages résultant de la dissolution.

Toutes les commandes doivent être passées de la manière prescrite par le Vendeur. Le client doit utiliser les protocoles standard et l'infrastructure TIC prescrite pour communiquer avec (les serveurs) du vendeur.

Après que les clients ont commandé un produit auprès de l'acheteur, l'acheteur passe manuellement une commande sur le site Web de livraison directe, en vertu de laquelle le vendeur, après avoir accepté la commande, expédie le produit acheté par le client au client au nom de l'acheteur.

Le Vendeur est à tout moment autorisé à refuser une Commande (en partie), sans être responsable envers l'Acheteur, si :

L'acheteur ne respecte pas ou le vendeur a des raisons de croire que l'acheteur ne respectera pas ses obligations (de paiement) ;

Un produit n'est pas ou plus en stock ;

Il existe d'autres circonstances (raisonnables) sur la base desquelles le vendeur ne peut être obligé d'exécuter une commande.

Si le Vendeur refuse une Commande, il en informera l'Acheteur dans les sept (7) jours suivant la réception de la Commande. Si le Vendeur n'a pas refusé la Commande dans les sept (7) jours de sa réception, celle-ci sera considérée comme acceptée en principe.

Un contrat d'achat n'est conclu entre le Vendeur et l'Acheteur qu'après la passation d'une Commande, au moment où le Vendeur a confirmé au moyen de l'avis "Terminé" que le Produit est prêt à être expédié et que le Vendeur a donc accepté la Commande.

Le Vendeur est à tout moment en droit de refuser une Commande (en partie) sans autre explication et sans être responsable de quelque manière que ce soit de tout dommage, par exemple si le Vendeur a une indication ou un soupçon que l'Acheteur ne respectera pas ses obligations de paiement et/ou que les Produits ne sont pas disponibles.

L'Acheteur est tenu, après une demande à cet effet de la part du Vendeur, de fournir au Vendeur dans un délai de sept (7) jours une prévision du nombre de Commandes attendues, spécifiées par Produit, dans une période de 3 mois consécutifs.

Article 4 - Exécution

Le Vendeur s'efforcera d'exécuter la Convention avec le plus grand soin, le cas échéant conformément aux accords et procédures consignés par écrit avec l'Acheteur. Toutes les activités du vendeur sont exécutées sur la base d'une obligation de moyens, sauf si et dans la mesure où le vendeur a explicitement promis un résultat dans la commande écrite et où le résultat concerné est également décrit avec suffisamment de précision.

Le vendeur se réserve à tout moment le droit d'engager des tiers pour l'exécution des travaux si la bonne exécution des travaux l'exige. L'application de l'article 7:404 du Code civil néerlandais est expressément exclue.

Le vendeur choisira soigneusement les tiers et ne les engagera que si cela est nécessaire. Le vendeur n'est pas responsable de tout dommage causé par la tierce partie.

Article 5 - Prix/Paiements

Sauf convention expresse contraire, tous les paiements sont effectués à l'avance. Le vendeur signera la convention après avoir reçu le paiement. Un paiement ultérieur n'est possible qu'après une demande à cet effet par l'acheteur et l'approbation du vendeur.

Le Vendeur est en droit, à tout moment, nonobstant les accords de paiement conclus antérieurement, d'exiger un paiement total ou partiel ou d'exiger une garantie de substitution en ce qui concerne la livraison des Produits, à un moment et d'une manière laissés à la discrétion du Vendeur, ainsi que de suspendre toutes ses obligations en vertu du Contrat jusqu'à ce qu'il ait reçu le paiement ou la garantie de substitution, sans être tenu à aucun dommage.

Tous les prix des Produits sont en euros, sauf indication contraire. Sauf accord contraire, tous les prix s'entendent hors TVA et autres taxes et/ou prélèvements et ne comprennent pas les frais de transport, d'emballage, d'assurance, ainsi que les droits d'exportation et d'importation. Ces frais sont à la charge du client.

Les prix des produits sont susceptibles d'être modifiés (quotidiennement). Les prix à payer par l'acheteur sont ceux en vigueur au moment où le vendeur accepte une commande.

Si, à la suite d'une mesure gouvernementale, des taxes, des prélèvements ou des droits d'importation augmentant le prix de revient sont introduits ou modifiés, ou si, après la conclusion du contrat, des mesures gouvernementales sont prises, entraînant une augmentation du prix de revient des services à fournir par le vendeur, ce dernier sera en droit de répercuter ces coûts sur l'acheteur, même s'il a été convenu que le prix serait fixe. Le vendeur en informera l'acheteur sans délai.

Si l'Acheteur ne remplit pas l'une de ses obligations, il est immédiatement en défaut et doit un intérêt de 1,25% par mois sur le montant impayé, sans qu'aucune sommation ou mise en demeure ne soit nécessaire. L'Acheteur est redevable au Vendeur des frais, tant judiciaires qu'extrajudiciaires, relatifs au recouvrement de tout ce que l'Acheteur doit au Vendeur. Les frais de recouvrement extrajudiciaires s'élèvent à 15% du montant dû avec un minimum de 250 EUR (deux cent cinquante euros).

Le vendeur a le droit de déduire les paiements d'abord des frais (extrajudiciaires), puis des intérêts dus et enfin du montant principal.

Article 6 - Livraison et transport

L'acheteur garantit l'exactitude des données (d'adresse) du client et doit informer immédiatement le vendeur de tout changement.

Les produits sont envoyés par colis postal à l'adresse de livraison indiquée par le client. Le Vendeur conservera les registres et les preuves (Track & Trace) de ce qui a été livré par colis postal. La contestation de la réception d'un Produit ne libère pas le Client de ses obligations de paiement envers le Vendeur.

Sauf accord contraire explicite par écrit, toutes les dates de livraison ne sont que des estimations et aucun droit ne peut en être tiré. Le Vendeur fera de son mieux pour livrer les Produits à la date convenue mais ne sera pas responsable envers l'Acheteur si la date convenue ne peut être respectée en raison de causes raisonnablement indépendantes de la volonté du Vendeur, telles que les retards des sociétés de transport ou les délais de livraison du fournisseur des Produits. Le Vendeur ne sera jamais responsable des dommages résultant de ce retard.

Si le Vendeur n'est pas en mesure de livrer les Produits dans les 30 jours suivant la date de livraison convenue, l'Acheteur aura le droit exclusif d'annuler la commande. Afin d'annuler une commande, l'Acheteur doit envoyer une lettre ou un courriel au Vendeur à cet effet. L'annulation n'est valable que si elle est reçue par le Vendeur avant que ce dernier n'ait préparé les Produits pour l'expédition.

Si tous les Produits commandés ne sont pas en stock, le Vendeur est en droit d'effectuer des livraisons partielles et de facturer des frais d'expédition partiels. Le Vendeur en informera le Client dans les meilleurs délais.

Si le Client est absent lors de la livraison du Produit et que le Produit n'est pas non plus retiré au bureau de poste ou autre lieu de retrait officiel spécifié, le Produit sera retourné au Client. Le Client doit alors prendre lui-même contact avec le Client. Les frais éventuels de renvoi du Produit seront alors facturés au Client. Le Client peut alors, à sa propre discrétion (1) stocker les Produits aux frais et risques du Client ou (2) proposer à nouveau les Produits à la livraison, les frais supplémentaires étant alors à la charge du Client.

Le risque de dommage et de perte des Produits est transféré au Client dès la remise des Produits au transporteur.

Les colis sont envoyés par un transporteur choisi par Adventure Trucks BV.

Article 7 - Garantie et droit de retour

Si le Client souhaite retourner ou échanger un Produit, il doit le retourner à l'Acheteur. Le Vendeur, à son tour, ne reprend les Produits de l'Acheteur que si le Produit est défectueux.

En cas de retour, l'Acheteur restera en contact avec le Client. L'acheteur ne renverra jamais un client au vendeur en cas de retour.

Si l'Acheteur a constaté qu'un Produit qui lui est retourné est défectueux, il doit contacter le Vendeur au sujet de son traitement. Le Vendeur évaluera, à la réception du Produit, si le Produit en question est défectueux. Si le Vendeur juge que le Produit est défectueux et que cela est dû à une cause qui est à la charge et aux risques du Vendeur, ce dernier enverra un nouveau Produit à l'Acheteur. Les frais de transport pour le retour du Produit défectueux et la réexpédition d'un nouveau Produit engagés à cette fin sont à la charge du Client. Si le Vendeur juge que le défaut du Produit n'est pas à sa charge et à ses risques, il en informera l'Acheteur et lui renverra le Produit aux frais et risques de ce dernier.

Article 8 - Réserve de propriété et droits de sûreté

La propriété des produits reste entièrement acquise au vendeur jusqu'à ce que l'acheteur ait rempli intégralement ses obligations de paiement.

L'Acheteur n'est pas autorisé à vendre, louer, céder, donner en gage ou de quelque manière que ce soit, ou donner en usage les Produits livrés sous réserve de propriété avant que la pleine propriété des Produits n'ait été transférée à l'Acheteur.

Jusqu'au transfert de propriété, l'acquéreur est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger les produits contre les dommages. Si des tiers saisissent ou menacent de saisir les produits livrés sous réserve de propriété ou souhaitent établir ou faire valoir des droits sur ceux-ci, l'Acheteur est tenu d'en informer immédiatement le Vendeur.

Dans le cas où le Vendeur souhaite exercer ses droits de propriété visés au présent article, l'Acheteur autorise inconditionnellement et irrévocablement le Vendeur ou des tiers désignés par le Vendeur à pénétrer dans tous les lieux où se trouvent les biens du Vendeur et à reprendre ces biens.

Si le Vendeur n'est pas en mesure d'exercer ses droits de propriété, l'Acheteur est responsable du préjudice subi par le Vendeur.

Article 9 - Responsabilité

La responsabilité du vendeur pour les dommages indirects, y compris les dommages consécutifs, le manque à gagner, la perte d'économies, la perte de fichiers et/ou de données, les réclamations de tiers à l'encontre de l'acheteur et les dommages dus à l'interruption d'activité et au fonctionnement à vide, est exclue à tout moment.

La responsabilité du Vendeur en cas de manquement imputable à l'exécution du Contrat est limitée à l'indemnisation du préjudice direct jusqu'à un maximum du montant du prix payé sur la base du Contrat, à moins que la compagnie d'assurance ne verse un montant supérieur.

Une condition pour la création d'un droit à compensation est toujours que l'acheteur mette le vendeur en défaut par écrit et donne au vendeur un délai raisonnable pour s'exécuter.

Le vendeur ne sera responsable que si l'acheteur notifie le dommage par écrit au vendeur dans les 30 jours suivant la survenue du dommage.

Clause 10 - Force majeure

Le vendeur n'est pas tenu de remplir ses obligations en vertu du contrat s'il est incapable de le faire en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (force majeure).

Les cas de force majeure comprennent, sans s'y limiter, les grèves, les livraisons non effectuées, incomplètes et/ou retardées par les fournisseurs, la guerre et la menace de guerre, le terrorisme, les interdictions d'importation et d'exportation, les épidémies, les perturbations du trafic, les pertes ou dommages pendant le transport, les incendies, les vols, les perturbations de l'approvisionnement en énergie.

Article 11 - Résiliation prématurée

Le vendeur est en droit, sans mise en demeure préalable et sans être redevable d'aucun dommage ou frais, et sans renoncer à aucun autre droit, de suspendre ses obligations ou de dissoudre (partiellement) ou de résilier prématurément le contrat si

le client ne respecte pas ses obligations (de paiement) ;

il y a une faillite (imminente) du client ;

le Client a demandé ou a l'intention de demander une suspension des paiements ;

le client ne peut plus disposer librement de ses actifs (liquides), par exemple par saisie ;

le Client est dissous ou a l'intention de se dissoudre ;

la propriété du client est transférée à un tiers ou le tiers a obtenu un certain contrôle ;

des circonstances surviennent de telle sorte que l'exécution des obligations par le Vendeur ne peut être raisonnablement exigée.

Si les cas susmentionnés se produisent, les créances du vendeur sur l'acheteur sont immédiatement et intégralement exigibles.

Clause 12 - Droits de propriété intellectuelle

Toutes les conceptions, photographies, descriptions de produits, dessins techniques, calculs, échantillons et autres concernant les produits restent à tout moment la propriété du vendeur et ne peuvent être reproduits, transférés ou prêtés à des tiers sans l'accord exprès écrit préalable du vendeur.

Le vendeur se réserve tous les droits de propriété intellectuelle en vertu de la loi sur le droit d'auteur ou d'autres lois.

L'Acheteur garantit qu'il ne portera pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Vendeur ou des fournisseurs du Vendeur en ce qui concerne les Produits.

Article 13 - Coordonnées, vie privée et secret de l'acheteur

Le Vendeur ne collectera les données des Clients de l'Acheteur que dans la mesure nécessaire à l'exécution des Commandes. Les données seront, dans la mesure permise par la loi, utilisées pour les opérations commerciales du Vendeur ou de ses sociétés affiliées ou de tiers et ne seront pas stockées plus longtemps que nécessaire pour ses opérations commerciales. L'Acheteur donne au Vendeur

Vendeur pour l'utilisation et le stockage de ses données (personnelles) et garantit que les Clients ont également donné leur consentement.

L'Acheteur garantit le Vendeur contre toute réclamation de personnes dont les données personnelles ont été enregistrées ou sont traitées dans le cadre de l'exécution des Commandes, ou contre toute réclamation de tiers, que ce soit ou non au titre de dommages et intérêts, d'amendes, de règlements, de propositions de transactions pénales ou autres, et garantit le Vendeur de toute responsabilité à cet égard.

Le vendeur est autorisé à divulguer les données (personnelles) de l'acheteur à des tiers si

cela est nécessaire pour l'exécution des obligations découlant de l'accord ;

Le vendeur prend des mesures (de recouvrement) contre le client par des tiers ;

Le vendeur souhaite faire établir un rapport de solvabilité ;

Le vendeur est obligé de le faire par la loi ou les règlements.

Le Vendeur et l'Acheteur s'engagent mutuellement à respecter la confidentialité de toutes les informations et données qu'ils reçoivent l'un de l'autre dans le cadre de (l'exécution de) la Convention pendant la durée de la Convention et par la suite.

Article 14 - Autres

1. L'Acheteur n'a pas le droit de transférer à des tiers les droits résultant de la convention sans l'accord écrit préalable du Vendeur. L'Acheteur donne par avance le droit au Vendeur de transférer les droits résultant des Accords en totalité ou en partie à des tiers.

Clause 15 - Droit applicable et litiges

Les présentes conditions générales et tous les accords et arrangements qui en découlent entre le vendeur et l'acheteur sont régis par le droit néerlandais.

Les litiges seront exclusivement soumis au tribunal compétent de l'arrondissement de Midden-Nederland, localisation Utrecht.

L'applicabilité de la Convention de Vienne sur les ventes est expressément exclue.